Bilgilendirme

PraExport Kullanıcı Sözleşmesi

1.Giriş
İşbu kullanıcı sözleşmesinde, sözleşmenin eklerinde ve PraExport.com ve PraExport.com sitelerin de yer alan tüm kurallar PraExport'ın aracılığıyla PraExport.com ve PraExport.com sunduğu hizmetlerin şart ve koşullarını belirtmektedir. İşbu sözleşmenin ekleri ve PraExport.com ve PraExport.com sitelerin de sunulan PraExport hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.


2.Taraflar
İşbu sözleşme PraExport.com sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmeti satın almış olan ile (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) Türk hukukuna göre kurulmuş olan ve varlığını Yıldırım Beyazıt Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi T.G.B.İdare ve Kuluçka 4.Bina No:67-3 D-47 Melikgazi/Kayseri/Türkiye adresinde sürdürmekte olan Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş (Bundan böyle PraExport olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır. Kullanıcı, PraExport.com veya panel.PraExport.com sitelerine üye olduğunda işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

PraExport ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.


3.Tanımlar
Web Sitesi: Mülkiyeti PraExport'a ait olan ve PraExport'ın işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini üzerinde sunmakta olduğu PraExport.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.


E-Ticaret Sitesi: PraExport tarafından hazırlanmış olan Web Sitesi aracılığıyla, kullanıcının ürün veya hizmetlerini listeleyeceği ve satışa çıkaracağı, bu işlemlerin yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet sitelerini ifade eder.


Hizmet/Hizmetler: Kullanıcının işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla PraExport tarafından Web Sitesinde sunulan ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri uygulamaları ifade eder.


Alıcı: Kullanıcının, Web Sitesi aracılığı ile e-ticaret sitelerinde yayınladığı ürün veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.


Kaynak Dosya: Kullanıcı veya tedarikçi tarafından hazırlanmış olan, Web Sitesinin desteklediği uzantılara (xml, vb.) sahip olan, içeriğinde kullanıcının e-ticaret sitelerine yüklemek istediği ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosyadır.


Kullanıcı Paneli: Kullanıcının PraExport tarafından Web Sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı paneli ifade eder.


4.Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusunu, Web Sitesi üzerinde PraExport tarafından sunulan Hizmetlerden, Kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, PraExport tarafından Kullanıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile Alıcılar, Kullanıcı ile e-Ticaret Siteleri ve Kullanıcı ile Tedarikçiler arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir.


5.PraExport Hak ve Yükümlülükleri
Web Sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi PraExport olacaktır. PraExport'ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Kullanıcı tarafından Web Sitesinde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerine iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak kullanıcı, Web Sitesinde yer alan Kullanıcı Panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde kullanamaz. Bu durum gerçekleştiğinde PraExport'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

PraExport, resmi idareler, yargı organları veya yetkili makamlar tarafından Kullanıcı hakkında evrak veya bilgi talep edilmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan tüm bilgi ve belgelerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

PraExport, Kullanıcı tarafından kayıt işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. PraExport, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla PraExport'ın faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklayabilir. Kullanıcı, kendine ait bilgilerin PraExport tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

PraExport, Web Sitesinin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla PraExport, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. PraExport hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

PraExport, hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar PraExport tarafından e-posta ile Kullanıcıya bildirilecektir. e-Posta adresi olarak Kullanıcının PraExport panelinde kayıtlı adresi kullanılacaktır.

PraExport, Web Sitesi üzerinde sunulacak olan sözleşme içeriğini, hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilecektir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


6.Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, "Kullanıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle PraExport.com veya panel.PraExport.com sitelerin de PraExport tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. İşbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik işlemlerini ve bilgilerini tamamladığında üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır.PraExport'ın kullanıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, ilanlarının e-ticaret sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcının bu kaynak dosyayı kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak e-Ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; PraExport'ın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle PraExport'ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere PraExport tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak PraExport'a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, PraExport tarafından Web Sitesinde kendisine sağlanan alanda hukuka ve/veya ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin her türlü haklarını, Fikri ve Sınai Haklar yasası gereğince korunan herhangi bir hakkı ihlal eden bir içerik bulundurmayacağını ve yayınlamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde her türlü zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, PraExport'a sitede bulunan destek/iletişim, ihtarname veya iadeli taahhütlü posta yollarından biriyle bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle PraExport'ın herhangi bir zarara uğraması halinde, PraExport'ı Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

Kullanıcı, e-Ticaret Sitelerindeki ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Kullanıcı tarafından PraExport'ın kişilik haklarına internet,sosyal medya gibi ortam veya platformlarda yapılan yayınlar ve paylaşımlar gönderilen e postalar ile saldırı nedeniyle, PraExport'ın müşteri kaybı, şirket hisselerinin değer kaybı, tiraj azalması, satışlardaki azalma, iş kaybı gibi zararlar gerçekleşebileceğinden uğranılan zararların tazminine ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 25. maddesi ve Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesi hükümleri ile paylaşımların suç teşkil etmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği maddi tazminat, manevi tazminat ve cezai müeyyidelerin kendisine uygulanacağını kabul eder.

Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı e-Ticaret Sitelerindeki yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı PraExport'a yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. PraExport'ın bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle PraExport'ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere PraExport tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak PraExport'a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde PraExport sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve PraExport'ın sair tazminat hakları saklı kalacaktır.
Kullanıcı, firmanın vermiş olduğu hizmetin bir entegrasyon hizmeti olduğunu, sunmuş olduğu internet çözümlerinde meydana gelebilecek yazılımsal sorunlardan dolayı PraExport’a sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
 Entegrasyon uygulaması dahilinde Kullanıcı stoğu güncelleme, fiyat güncelleme, otomatik fiyat takip özelliği, ürün başlığı bilgisi vb. gibi firmanın kullandığı tüm diğer ürün bilgisi araçları sayesinde Kullanıcıların sisteme yüklediği ürünlerin fiyatları veya stoğu ile ilgili otomatik olarak veya müşteri tarafından manuel değişiklikler/güncellemeler yapılabilmektedir. Kullanıcı hatası, eksik bilgi girilmesi, teknik veya yazılımsal aksaklıklar nedeniyle yaşanan zararlardan firma sorumlu değildir. Kullanıcı, bu nedenle oluşacak tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu olmak üzere peşinen feragat eder.


Kullanıcı, Web Sitesine üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Kullanıcı Paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Kullanıcı dilerse kendi alt kullanıcıları için hesap oluşturabilir. Bu alt kullanıcılar için kullanıcı adı ve şifreleri Kullanıcı belirler. Kullanıcının ve alt kullanıcıların şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi profili veya alt kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır. Kullanıcının veya alt kullanıcının şifresi kullanılarak e-Ticaret Sitelerinde PraExport aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere PraExport tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak PraExport'a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Web Sitesini kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesinde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; PraExport'ın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Kullanıcı, Web Sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Web Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla PraExport tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcın bu hizmetlerden faydalanmak için PraExport'a ödeyeceği ücret Web Sitesinde yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda PraExport paket fiyatlarında ve paket içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar mevcut paketi için ek bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.

Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Siteleri üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. PraExport, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web Sitesinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda PraExport'dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, PraExport'ın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

Kullanıcı, almış olduğu hizmet paketlerini,Web Sitesine hiç girmediğinden bahisle ücret iadesi isteyemez. PraExport, üyenin erişimine izin vermek ve taleplerini gerçekleştirmek suretiyle yükümlü olduğu hizmeti vermiş sayılır.

Kullanıcının, PraExport tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha PraExport'a platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Web Sitesine üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Web Sitesine üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

PraExport tarafından Web Sitesinde yapılan değişiklikler ve hizmet bedelleri ile ilgili değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı işbu değişikleri Web Sitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.


7.Süre
Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile birlikte seçeceği paket hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda PraExport sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 5 gün boyunca Web Sitesine giriş yapmaması durumunda PraExport Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.


8.Hizmet Bedelleri
PraExport tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Web Sitesinde yayınlanmaktadır. PraExport hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.
PraExport’ın yeni içerik, işlev ve eklentiler için paket satüsüne göre ek ücret talep etme hakkını saklı tuttuğunu kullanıcı kabul ve beyan eder.

9.Fikri Mülkiyet
Web sitesinin tasarımı, web sitesi kullanılarak hazırlanan tüm resimler, html kodları, içerikler, PraExport logosu ve markası PraExport'a aittir. Kullanıcılar, PraExport'ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


10.Fesih
Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcının, sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda PraExport, para iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.

PraExport, Kullanıcının işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi ve üyeliği derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda Kullanıcı, PraExport'ın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. Mücbir Sebepler
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, salgın hastalıklar, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu tutulmayacaktır. Bu sürede tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


12. İhtilaflar
İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PraExport'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


13. Bildirim
PraExport, kullanıcı ile Kullanıcının Web Sitesine üye olurken bildirdiği e-posta adresi veya cep telefonu vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Kullanıcı, PraExport ile Web Sitesindeki Destek/İletişim sayfasını kullanarak iletişim kuracaktır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcının Web Sitesine kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek, Kullanıcının e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.